Webáruház termékfotó és termékfeltöltés

...mert fontos a megjelenés

A webáruházak működése szempontjából kiemelten fontosak a jó minőségű és felbontású képek megjelnítése. A termék nevén, leírásán és a paramétereken kívül csak a termékfotó az, amire a látogató támaszkodhat a termék kiválasztása során, mert a hagyományos bolti értékesítéssel ellentétben a vásárló itt nem veheti kezébe a terméket.

Ezért egy webáruházban a megjelenés nagyon fontos, ha növelni akarjuk a kattintások, és vásárlók számát. A vizuális élmény ugyanolyan nagyban hozzájárul a termékeladáshoz, mint a termékleírás, hiszen a webshop látogatók böngészés közben először a képeket látják, és ez alapján döntik el, hogy kattintanak e. Sokszor még a gyártók által mellékelt termékfotók sem megfelelő minőségűek, és nem feltétlenül illeszkednek bele webshopunk összhatásába. A jó minőségű képeket megjelenítő webshopok sikeresebbek azoknál, akiknél kicsi, rossz minőségű képeket találunk.

Vállaljuk termékei fotózását, képfeldolgozását.

A fotókat „háttérből kivágva” dolgozzuk fel, így bármilyen háttérbe beilleszthetők.

Milyen is a jó termékfotó?

Jó minőségű, tűéles, részletgazdag

Jól megvilágított, színhű

Bemutatja a termék szín és méret variációit

A termék előnyös tulajdonságait helyezi előtérbe. Egy termék több oldalát is bemutatja, akár használat közben is

Illeszkedik a webáruház dizájnjába

Webshopra vagy közösségi média felületre optimalizált méretű

camera-elforgatott

Termékfeltöltés

…mert fontos, hogy webshopod naprakész legyen

A webáruházak üzemeltetésével kapcsolatos egyik rendszeres feladat a termékek adatainak feltöltése, a már feltöltött termékadatok frissítése, és a kifutó termékek törlése. A fotók, termékleírások, szöveges információk, árak naprakészen tartása időigényes, és nagy precizitást igényel.

Bízd ránk a monoton munkát!

Kiemelkedő precizitással menedzseljük webáruházad.

Mi szükséges a termékfeltöltéshez?

Termékfotó

Részletes termékinformációk

Adatok pontos feltöltése az adott termékhez

icon-1728552_1920

Adatvédelmi tájékoztató

inno-assist.hu Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy a www.inno-assist.hu weboldal felhasználói által az oldal használata során megadott, és a weboldal üzemeltetője által kezelt személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

A jelen adatkezelési szabályzat a www.inno-assist.hu weboldalon a látogatók által önkéntes hozzájárulással kapcsolatfelvétel céljából megadott adatok tárolására és kezelésére vonatkozik. Amikor személyes adatokat oszt meg velünk, vagy az Ön személyes adataihoz jutunk, az adatokat ezzel a Tájékoztatóval összhangban használjuk fel. Ha bármilyen kérdése vagy aggálya merülne fel a személyes adataival kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet”, „Rendelet” vagy „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseit. Elkötelezettek vagyunk honlapunk látogatói, jelenlegi, és jövőbeli ügyfeleink és üzleti partnereink személyes adatai védelmében, kiemelten fontosnak tarjuk információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végezzük:

 1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 3. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 4.  
 5. Adatkezelő adatai

Az adatkezelő megnevezése: Várhalmi Hajnalka e.v. (továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelő székhelye: 5000 Szolnok, Indóház út 1. 4/22.

Az adatkezelő adószáma: 56821211-1-36

Az adatkezelő elektronikus címe: info@inno-assist.hu

Az adatkezelő telefonszáma: +36 (30) 973 7652

Az adatkezelő honlapja: www.inno-assist.hu

 

 1. Fogalmak

 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel.

Az adatkezelés módja: automatizált adatfeldolgozás

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében adatkezelőnek minősül a Vállalkozó. Az Adatkezelő a honlap üzemeltetője.

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

 

Hozzájárulás adatkezeléshez: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

Honlap: az adatkezelő által üzemeltetett www.inno-assist.hu weboldal.

 

Felhasználó: az a természetes személy, aki a honlapot felkeresi és személyes adatát az adatkezelő kezeli.

 

Külső szolgáltató: az adatkezelő által a honlapok üzemeltetéséhez vagy azon keresztül elérhető szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az adatkezelő részére személyes adatokat továbbíthatnak.

 

Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója.

 

 • A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához azonban elengedhetetlen) a www.inno-assist.hu oldalakon található űrlap igénybevételéhez:

 • A felhasználó neve “Név” – aki az üzenetet írja – nem kötelezően kitöltendő adat a szolgáltatás igénybevételéhez. Cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás
 • A felhasználó e-mail címe “E-mail”. Cél: kapcsolatfelvétel, tájékoztató megküldése, hírlevél küldése
 • Cég neve „Cégnév” – kötelezően kitöltendő adat a szolgáltatás igénybevételéhez. Cél: testre szabott tájékoztatás nyújtása.
 • A felhasználó telefonszáma “Telefonszám” – kötelezően kitöltendő adat a szolgáltatás igénybevételéhez. Cél: kapcsolatfelvétel.

 

 1. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS ŐRZÉSI IDEJE

 

Az adatok felhasználásának céljától függően az adatok kezelésének jogalapja lehet:

 

 • az Ön hozzájárulása vagy szerződés teljesítése (honlapunkon található kapcsolatfelvételi űrlapon történő tudakozódás esetén, annak tartalmától függően);
 • a mi jogos érdekünk (hogy biztosítsuk a weboldalunk védelmét és biztonságát, valamint megfelelő működését és folyamatos fejlesztését;
 • egyéb (szerződés vagy jogszabályi kötelezettség teljesítése).

 

A honlap felkeresése során a honlap használatával Ön elfogadja a Tájékoztatóban foglaltakat.

Abban az esetben, amikor az adatkezelésre az Ön hozzájárulása alapján kerül sor, az mindenkor az Ön önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján történik, amely nyilatkozat tartalmazza a kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Ön, mint felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Önnek ugyanakkor szavatolnia kell azért, hogy más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. Az Ön által megadott adatokért a felelősség Önt terheli. A megadott személyes adatokat nem ellenőrizzük, azok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Az adatkezelés jogalapja lehet továbbá a Vállalkozó, mint Adatkezelő lényeges jogos érdeke, valamint szerződés vagy jogszabályi kötelezettség teljesítése is. Az Adatkezelő az Ön által a honlapra történő belépéskor az IP címét a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása céljából (pl. jogellenes felhasználás, ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), az Ön külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

 

 1. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

 

Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén és adatfeldolgozóinál találhatóak meg. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez és a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat – az arra feljogosították számára hozzáférhető (rendelkezésre állás) – hitelessége és a hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége) – változatlansága igazolható (adatintegritás) – a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha ezt a törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a – titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; – sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét. Az Adatkezelő és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógép vírusok, a számítógépes betörések és a szolgáltatásmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Tájékoztatjuk Önt, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységekre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszer megfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is. Adatvédelmi incidens előfordulása esetén az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb az adatvédelmi incidens tudomására jutásától számított 72 órán belül bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: – az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; – az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; – a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

A honlap tartalmazhat partnerhálózataink, hirdetőink webhelyeire mutató vagy onnan induló hivatkozásokat. Az említett weboldalak bármelyikére mutató hivatkozás követése esetén felhívjuk figyelmét, hogy ezek saját adatvédelmi irányelvekkel rendelkeznek, és nem vagyunk felelősek ezekért az irányelvekért. Kérjük, ellenőrizze ezeket az irányelveket, mielőtt bármilyen személyes adatot oszt meg ezekkel a weboldalakkal. Ne felejtse el, hogy a közösségi média platformjaink bármelyikén közzétett tartalom látható a nyilvánosság számára, ezért legyen óvatos bizonyos személyes adatok, például pénzügyi információk vagy címadatok megadásával kapcsolatban. Nem vállalunk felelősséget más személyek semmilyen egyéb tettéért, ha személyi adatait egy közösségi média platformunkon teszi közzé, és egyúttal javasoljuk, hogy ne osszon meg ilyen információkat.

 

 1. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS, KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK
 2. Általános elvek A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részre – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
 3. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozókon, valamint egyes külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek nem adja át. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett adatközlő beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat, ez által nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak. Jelen Tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás az érintett külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
 4. Külső szolgáltatók A külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a külső szolgáltató a részére továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. A külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, illetve dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére. Belépést könnyítő külső szolgáltatók: Az Adatkezelő a szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan együttműködik olyan külső szolgáltatókkal, amelyek regisztrációt és belépést könnyítő alkalmazásokat biztosítanak a felhasználók számára. Ezen együttműködés keretében egyes személyes adatok (pl. IP cím, email, regisztrációs név) e külső szolgáltatók által az adatkezelő és/vagy az adatfeldolgozó részére átadásra kerülhetnek. E külső szolgáltatók a személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint gyűjtik, kezelik, továbbítják. Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatók: A szolgáltatások oldalaihoz kapcsolódóan az Adatkezelő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatókkal működik együtt. E külső szolgáltatók hozzáférhetnek a felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését. Az e külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. E külső szolgáltatók a részükre továbbított személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik. Egyéb külső szolgáltatók: Vannak olyan külső szolgáltatók, amelyekkel az Adatkezelő nem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a honlaphoz / szolgáltatásokhoz hozzáférnek, és ezáltal a felhasználókról vagy a honlapokon folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyek esetenként – önállóan vagy más, e külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a felhasználó azonosítására. Ilyen külső szolgáltatók lehetnek: Facebook Inc., Google LLC, Instagram LLC., Viber Media LLC. E külső szolgáltatók a részükre továbbított személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

 

 • ADATŐRZÉS

 

Az Adatkezelő az Ön személyes adatait csak addig őrizi meg, ameddig szüksége van rá arra a célra, amelyre személyes adatait tárolja. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az automatikusan rögzített IP címeket a rögzítésüket követően legfeljebb 7 napig tároljuk. Annak érdekében, hogy megfeleljünk egyes jogi vagy hatósági kötelezettségeinknek, valamint, hogy lehetővé tegyük jogaink kezelését (például bírósági követeléseink érvényesítésére), illetve statisztikai vagy történeti célokra, egyes személyes adatok további megőrzésére kerülhet sor. Ha már nincs szükségünk az Ön személyes adatainak használatára, azokat eltávolítjuk a rendszereinkből és nyilvántartásainkból.

 

 • AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

 

Adtakezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót a holnapot felkereső felhasználók értesítése mellett, egyoldalúan módosítsa. A módosítások a honlapra látogatóval szemben a honlapra lépés napján lépnek hatályba. Ön a honlap használatával, ún. ráutaló magatartással elfogadja a módosított Tájékoztatóban foglaltakat. A kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adatőrzés esetén Önt e-mailben értesítjük a Tájékoztató módosításáról, melyben biztosítjuk a leiratkozás lehetőségét.

 

 1. KAPCSOLAT ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

Kérjük, hogy bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel az Adatkezelő jelen Tájékoztató I. pontjában megadott e-mail címén vagy telefonszámán vegye fel a kapcsolatot velünk. Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu), továbbá jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása az illetékes törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

 1. ADATTOVÁBBÍTÁS KÜLFÖLDRE:

 

Nem történik adattovábbítás.

 

 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAI:

 

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél

 1. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 2. személyes adatainak helyesbítését, valamint
 3. személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli ha

 1. kezelése jogellenes;
 2. az érintett kéri;
 3. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 4. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 5. azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

 • TILTAKOZÁS A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE ELLEN:

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Cookie szabályzat

1. Cookie („süti”) jelentése

A „cookie” a webszerver által küldött, változó tartalmú, betűkből és számokból álló fájl, amely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott ideig tárolódik. A cookie lehetővé teszi, hogy webszerverünk felismerje a böngészésre használt eszközét, a weboldalon folytatott böngészési előzményeit. A cookie-k segítségével képet kaphatunk az adott felhasználó honlap-látogatási-, internet használati szokásairól, történetéről. A cookie-k nem tartalmaznak olyan adatot, amely által a weboldal látogatói azonosíthatóak, azok kizárólag a felhasználó számítógépének felismerésére alkalmasak.

Amennyiben további információkra lenne szüksége ezen „sütik” és működésük kapcsán, részletes információkat talál a www.allaboutcookies.org vagy a www.aboutcookies.org oldalon.

2. Elfogadás a weboldalra látogatás által

Honlapunk felkeresésekor az oldal adatokat gyűjt a fent írt sütik segítségével.
Honlapunkra látogatásakor a felhasználó egy kattintással elfogadhatja, hogy a honlap a jelen-, illetve az adatvédelmi szabályzatunkkal összhangban – személyek azonosítására alkalmatlan – sütiket használ.

Amennyiben a felhasználó saját böngészőjében letiltja a cookie-k telepítését a számítógépére, vagy törli azokat, ezzel a weboldal (vagy bizonyos részei) használhatóságát korlátozhatja, az adott weboldalon korábban megadott beállításai elveszhetnek. Az 1. pontban írt honlapokon további információk találhatóak ebben a kérdéskörben is.

3. A honlapunkon használt cookie-k

3.1. Nélkülözhetetlen cookie-k

Ezen sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználó navigálni tudjon az oldalak/aloldalak között, és adott esetben védett (pl. csak regisztrált felhasználók számára hozzáférhető) tartalmakat is elérjen.

3.2. Funkcionális cookie-k

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználó honlap-használati szokásairól információkat gyűjtsünk (pl. használt nyelv, gyorsteszt kitöltés, hírlevél feliratkozás).

3.3 Google Analytics cookie-k

Az így kapott információkat főként arra használjuk, hogy javítsuk, optimalizáljuk honlapunk működését, minél inkább felhasználóbaráttá téve azt.

4. Közösségi médiumok

Honlapunk többek között lehetőséget nyújt arra is, hogy a látogató megtekintse cégünket a Facebookon. Nyilvánvaló, hogy ezen, tőlünk független közösségi médiumok internetes adatgyűjtési gyakorlatára nincs és nem is lehet semmilyen befolyásunk.

Amennyiben információhoz szeretne jutni ezen médiumok adatfelhasználásával kapcsolatban, javasoljuk, hogy olvassa el az érintett oldalak felhasználási- és adatvédelmi feltételeit.

5. Hírlevelek, e-mailek

Honlapunkon lehetősége van a hírlevelünkre történő feliratkozásra is, illetve bármikor kapcsolatba léphet velünk a hírlevél-listáról való leiratkozás kapcsán is. Ez utóbbi szükséges ahhoz is, hogy megtiltsa számunkra az arról való adatgyűjtést, hogy Ön megnyitotta-e az általunk küldött hírleveleket, e-maileket.

Jelen szabályzat értelmezésénél az adatvédelmi szabályzatunk rendelkezései is figyelembe veendőek.

Ki az a virtuális asszisztens?

Ki az a virtuális asszisztens?

A virtuális asszisztens (VA) olyan titkárnő, aki vállalkozóként online segít szaktudásával más vállalkozásoknak. Virtuális, mert olyan megbízásokat vállal el, ahol fizikálisan nem kell jelen lennie. A virtuális asszisztensek helyettesítik a hagyományos titkárnőket, az irodai, személyi vagy adminisztratív asszisztenseket. Szakmai tudással, saját infrastruktúrával, széles körű tapasztalattal távmunkában támogatnak egyéni- és kisvállalkozókat, cégeket.

Magyarországon már évek óta jelen vannak a virtuális asszisztensek. A 2020. év elején kialakult pandémiás helyzet pedig az addig kételkedőknek is bizonyította, hogy az online munkavégzés igenis praktikus, és sok szempontból előnyös.

A VA-k munkája 90%-ban online folyik, a távolság nem meghatározó az ügyfelek között. Egyszerre több megbízóval állnak szerződéses jogviszonyban. Állandó havi munkavégzésre vagy adott projektekre szóló megbízási szerződéssel végzik munkájukat. A saját vállalkozásuk adózásáért saját maguk felelnek, vagyis az ügyfélnek nincs gondja a munkabérre, járulékokra, munkaviszonnyal kapcsolatosan jelentkező egyéb teendőkre. Egy virtuális asszisztens egyszerre több ügyfelet is kiszolgálhat, feladatait elláthatja havibérben, órabérben, projekt alapú díjazással stb., amilyen formában a szerződő felek megállapodnak. A vállalkozások számára ez egy rendkívül jó lehetőség, hiszen azt a feladatot tudja a vállalkozó kiszervezni, amiben ő maga nem mozog otthonosan. Nincs főnök-beosztott közötti alá-fölérendeltség, így a közös munka sokkal hatékonyabbá válik. Az sem mindegy, hogy egy virtuális asszisztens vállalkozóként teljesen másképp fog hozzáállni céged ügyeihez, jobban átérzi a problémáidat.

Egy VA asszisztál, segédkezik.

Segít egy vállalkozás napi vagy időszakos munkavégzésében, projektjeiben.

Nem helyetted dolgozik, hanem a kezed alá.

Mit nyerhetsz egy virtuális asszisztenssel?

 

• Megoldást kínálunk az adminisztrációs nehézségekre

• Időt és Pénzt spórolhatsz meg

• Több szabadidőd lesz

• Több idő jut a vállalkozásodra

• Nincsnek járulékfizetési költségek

• Nincsenek irodai költségek

• A szolgáltatás, akár heti pár órában, vagy egy adott projekthez is igénybevehető

• A szolgáltatás költsége elszámolható

A virtuális asszisztens tehát a kezed alá dolgozik, szervez, támogat.

A VA-nak történő munka kiszervezésénél gondold át, hogy mi az, amit össze kell gyűjteni, kutatni, keresni, szervezni a munkád során, mennyi az adminisztrációd. Például levelezni valakivel (az is szervezés), beszélni telefonon, vagy kikeresni valamit. Minden munkánál van mit „összeszedni”. Írd össze, mit csinálsz egy héten, írd össze az egyes dolgokhoz milyen feltételek kellenek, hogy el tudd végezni az adott munkát. És tedd fel magadnak a kérdést, mit tud megcsinálni, megteremteni a feltételekből egy VA. Ahogy fent írtam, nem kell neki elvégeznie a vállalkozásodhoz köthető dolgok nagy részét, nem helyetted dolgozik, hanem a kezed alá.